Byen - en kort beskrivelse

Geografi og folk   -   Historie   -   Hevringlejren og naturen

 

Hevring kan, når man kommer hertil fra Ørsted, fornemmes lidt som "verdens ende". Det siger nogle beboere. Man kan også høre én beskrive det at få øje på havet, når man kommer op på toppen af bakken mellem Ørsted og Hevring på vej hjem fra arbejde:... som om Hevring er den danske udgave af Asterix' lille Gallerby ...og hele landet var besat. Hele landet? Nej, yderst ude ved havet ligger der en lille by, som holder stand mod den romerske besættelse...men skal vi være ærlige, er Hevring nok hverken omgivet af et samfund, der vil presse fremmede normer ned over byen, eller fyldt med skøre indbyggere - ret meget. For et eller andet er der vist alligevel med den by... Der er flere fotos fra byen længere nede på denne side 
 
 Der er flere fotos fra møllerne
her
se udsigt, udskiftning af dele m.m.
Geografi og befolkning
Hevring ligger i den tidligere Rougsø kommune - nu en del af Norddjurs kommune -  lige der, hvor næsen på Jylland bliver vandret, set på et kort. Ca. 2 km fra havet, kun  militærets øvelsesterræn Hevringlejren ligger imellem. Indtil 12-1300 tallet havde Randers Fjord udløb på begge sider af Rougsø, og Hevring ligger i en krog ved det, der engang var udløbet af den østlige fjord-arm.

Der er ca. 80 husstande i byen og omkring 250-300 indbyggere, ingen butikker og ingen kirke eller skole. Der er et velfungerende forsamlingshus og fælles lege- og festplads. Nærmeste indkøbs- og skoleby er Ørsted 4 km væk. 

Der er kun fire landbrugsbedrifter tilbage. Kun et par af byens huse er købt som fritidsboliger, mens der er en betydelig pendling til arbejdspladser andre steder. De få virksomheder omtales andetsteds.

Historie
-ing endelsen på bynavnet antyder, at byen formentlig er opstået i vikingetiden. Der er usikkerhed om, hvad navnet betyder. Muligvis har byen heddet noget lignende Haffring, hvor haff- skulle stå for havre (Ordbog over det danske Sprog). Men der er andre muligheder også. F.eks. fortæller Salmonsens Konversations Leksikon, at Hevring ("den som hæver sig"), i nordisk Mytologi var Navn på en af jætten Ægirs 9 døtre, Bølgerne. 
 
Havre eller bølge?
             Bollegård
  
 Her lå Hevringholm  
Hovedgården Hevringholm lå tidligere tæt på åen på det lave område (tidligere fjordbund) lidt udenfor Hevring, kort efter man passerer Bollegård. Man kender navnet Hefringholm fra 1397. Omkring 1800 er gården nedrevet og genopført på den nuværende beliggenhed på toppen af bakken mod Lystrup strand.
Bollegård ("det hvide palæ"), som ligger tæt på indkørslen til Hevringlejren, er opført som enkesæde hertil omkring 1920.

Deroppe ligger det nu...
Byens udvikling
I selve Hevring er der forsvundet flere huse, bl.a. på Digevej og lige der hvor Hevring Møllevej starter - her boede en skomager. Flere gårde er brændt i tidens løb. Det er ikke meget  bindingsværk, der har overlevet i Hevring. Ind imellem ligger der bygninger, som man kan fornemme er ældre, men de fleste huse er enten fra 1900-tallets begyndelse eller nyere parcelhuse.Hevringhus


Mod Tørslev

...når man kommer fra østsiden
Forsvundne butikker
Byen har tidligere huset adskillige butikker og virksomheder, som er væk i dag. Der har en overgang været ikke mindre end 2 købmænd, et brødudsalg, andelsmejeri, smedje, skole og cementmurstensfabrikation. Inventar fra Guldbrandts købmandsbutik kan i dag ses på Lokalhistorisk arkivs udstilling på Langhøjskolen i Vivild.
Kort efter 2. verdenskrig husede Hevringlejren et antal tyske flygtninge (se herunder).
Men børnene fra Hevring fylder stadig godt op i bussen når de skal i skole.

 


Fra Ørsted...

Det gl. mejeri

Den gl. skole ca. 2009 - nu nedrevet

 Hevring å en vinterdag
Hevringlejren og naturen
Hevring skydeterræn, som det hedder officielt, var allerede så tidligt som 1917 forsøgsvis afprøvet som skydeterræn, men det var først under 2. verdenskrig, i 1941, at Krigsministeriet erhvervede arealet. Fra 1942 overtog besættelsesmagten terrænet og opførte en mindre baraklejr. Den nuværende egentlige "lejr", barakbygningerne, består af tyske krigstidsbarakker andre steder fra, som efter krigen flyttedes til Hevring. Den lejr, som indtil da havde fungeret såvel til indkvartering for tyske soldater, der passede forsvarsværket ved Udbyhøj, og som flygtningelejr for tyske flygtninge ved krigens afslutning, eksisterer ikke mere.
Under krigen havde tyskerne yderligere inddraget Hevring skole til officersindkvartering.


Debat
Forsvarsforliget 2005-09 bestemte, at Hevring-området skulle søges mageskiftet med andet areal og ophøre som militært øveområde. 

Det nye forsvarsforlig genindrager derimod terrænet. Begrundelsen er først og fremmest, at specialkorpsene (frømandskorpset, jægersoldaterne og politiets specialstyrke) har brug for at område, hvor der kan opføres et fleretages skydehus og øve sig i angreb med helikopterstøtte. Der kan blive tale om færre store sprængninger, men mange flere helikopter-flyvedage.
Se f.eks. debatsiderne om detaljer.


                    fra skov...
(foto: Erling Krabbe)

Plejeplan
Forsvarskommandoen og Skov- og Naturstyrelsen har en samarbejdsaftale, der sikrer en planlægning af drift og pleje af forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner.
For Hevring Skydeterræn er der udarbejdet en drifts- og plejeplan for år 2002-2016.
På store dele af arealet vil man gradvist genskabe den type hede, der var her før den sprang i skov. Planen indebærer derfor fældning af en del skovområde.
Plejeplanen kan læses her:
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2002/Hevring.htm

                            


...til hede
(foto: Erling Krabbe)
 
EU Naturbeskyttelsesområde
En stor del af den gamle fjordbund ved Hevring har i mange år været våde enge, men drives efter dræning som kornmarker. 

En del af Hevring skydeterræn ligger i EU-godkendte natur- og fuglebeskyttelsesområder, samlet under betegnelsen Natura2000-områder. Se f.eks. Miljøstyrelsens sider om de områder, naturen ved Hevring er en del af.

 
Ny sø ved Hevring

Svend Erik Baadsgaard, Hevring Møllegård, oplyser, at der ved Hevring Møllegård i denne sommer (2011) er blevet etableret en ny sø på 12.000 m2. Søen er placeret på et areal hvor der naturligt er meget vand, tæt på hvor der tidligere har været en møllesø. Søen bliver et nyt levested for mange forskellige fugle.
Etableringen af søen er sket med økonomisk støtte til projektet fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Herunder: den ny sø
 

3 nye søer ved ”Nøddelund” i Hevring

Anders Bonde, ”Nøddelund”, oplyser, at der på gården ”Nøddelund” på Hevring Møllevej i denne vinter (2011-12) er blevet etableret tre små søer, såkaldte værnesteder for dyrearter. Der er tale om to søer på 1000 m2 og én på 500 m2.
Søerne er integreret i et skovrejsningsprojekt, der vil forbedre de i forvejen gode muligheder for fugle og dyrelivet i området.
Etableringen af søen er sket med økonomisk støtte til projektet fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.


klik på billederne for at se dem større